| 15.5°C Dublin

EURO- UK Pound £0.7988

EURO- UK Pound £0.7988

EURO - US Dollar $1.3358

EURO - CAN Dollar $1.4551

EURO - AUS Dollar $1.4319


Privacy