| 17.8°C Dublin

EURO - UK Pound £0.7982

EURO - UK Pound £0.7982

EURO - US Dollar $1.3289

EURO - CAN Dollar $1.4539

EURO - AUS Dollar $1.4276


Privacy