| 12.1°C Dublin

Euro - UK Pound £0.7979

Euro - UK Pound £0.7979

Euro - US Dollar $1.2819

Euro - CAN Dollar $1.4438

Euro - AUS Dollar $1.4618


Privacy