| 15.9°C Dublin

EURO - UK Pound £0.7975

EURO - UK Pound £0.7975

EURO - US dollar $1.3384

EURO - CAN dollar $1.4646

EURO - AUS dollar $1.445


Privacy