| 20.2°C Dublin

Euro - UK Pound 0.7973

Euro - UK Pound 0.7973

Euro - US Dollar 1.2936

Euro - CAN Dollar 1.4251

Euro - AUS Dollar 1.4198


Privacy