| 14.7°C Dublin

Euro - UK Pound £0.7951

Euro - UK Pound £0.7951

Euro - US$1.3180

Euro - CAN$1.4299

Euro - AUS$1.4093


Privacy