| 14.5°C Dublin

EURO - UK Pound £0.7933

EURO - UK Pound £0.7933

EURO - US Dollar $1.3355

EURO - CAN Dollar $1.460

EURO - AUS Dollar $1.4322


Privacy