| 0.8°C Dublin

Euro-UK Pound 0.7925

Euro-UK Pound 0.7925

Euro-US Dollar 1.248

Euro-CAN Dollar 1.4136

Euro-AUS Dollar 1.465


Privacy