| 10.7°C Dublin

Euro - UK Pound 0.7922

Euro - UK Pound 0.7922

Euro - US Dollar 1.2784

Euro - CAN Dollar 1.4421

Euro - AUS Dollar 1.4456


Privacy