| 3.6°C Dublin

Euro - UK Pound 0.7919

Euro - UK Pound 0.7919

Euro - US Dollar 1.2428

Euro - CAN Dollar 1.4274

Euro - AUS Dollar 1.4964


Privacy