| 6.4°C Dublin

Euro - UK Pound 0.7913

Euro - UK Pound 0.7913

Euro - US Dollar 1.2396

Euro - CAN Dollar 1.4457

Euro - AUS Dollar 1.5170


Privacy