| 6.4°C Dublin

Euro - UK Pound 0.7890

Euro - UK Pound 0.7890

Euro - US Dollar 1.2397

Euro - CAN Dollar 1.4304

Euro - AUS Dollar 1.5024


Privacy