| 12.5°C Dublin

EURO - UK Pound £0.7887

EURO - UK Pound £0.7887

EURO - US Dollar $1.2692

EURO - AUS Dollar $1.4454

EURO - CAN Dollar $1.4209


Privacy