| 9.5°C Dublin

Euro - UK Pound 0.7876

Euro - UK Pound 0.7876

Euro - US Dollar 1.2705

Euro - CAN Dollar 1.4274

Euro - AUS Dollar 1.4435


Privacy