| 6.2°C Dublin

Euro - UK Pound 0.7873

Euro - UK Pound 0.7873

Euro - US Dollar 1.2617

Euro - CAN Dollar 1.4116

Euro - AUS Dollar 1.4288


Privacy