| 6.5°C Dublin

Euro - UK Pound 0.7849

Euro - UK Pound 0.7849

Euro - US Dollar 1.2207

Euro - CAN Dollar 1.4195

Euro - AUS Dollar 1.4983


Privacy