| 6.2°C Dublin

Euro - UK Pound 0.7847

Euro - UK Pound 0.7847

Euro - US Dollar 1.2282

Euro - CAN Dollar 1.4274

Euro - AUS Dollar 1.5038


Privacy