| -1.1°C Dublin

Euro - UK Pound 0.7847

Euro - UK Pound 0.7847

Euro - US Dollar 1.2303

Euro - CAN Dollar 1.3996

Euro - AUS Dollar 1.4626


Privacy