| -1.1°C Dublin

Euro-UK Pound 0.7845

Euro-UK Pound 0.7845

Euro-US Dollar 1.2252

Euro-CAN Dollar 1.4268

Euro-AUS Dollar 1.5053


Privacy