| 9.2°C Dublin

Euro - UK Pound £0.7844

Euro - UK Pound £0.7844

Euro - US Dollar $1.2642

Euro - CAN Dollar $1.4119

Euro - AUS Dollar $1.4411


Privacy