| 6.1°C Dublin

Euro - UK Pound 0.7841

Euro - UK Pound 0.7841

Euro - US Dollar 1.1820

Euro - CAN Dollar 1.4011

Euro - AUS Dollar 1.4685


Privacy