| 5.8°C Dublin

Euro - UK Pound 0.7814

Euro - UK Pound 0.7814

Euro - US Dollar 1.1806

Euro - CAN Dollar 1.3945

Euro - AUS Dollar 1.4529


Privacy