| 4.1°C Dublin

Euro - UK Pound 0.7806

Euro - UK Pound 0.7806

Euro - US Dollar 1.1814

Euro - CAN Dollar 1.4104

Euro - AUS Dollar 1.4486


Privacy