| 11°C Dublin

Euro - UK Pound 0.7778

Euro - UK Pound 0.7778

Euro - US Dollar 1.2593

Euro - CAN Dollar 1.4081

Euro - AUS Dollar 1.4461


Privacy