| -0.7°C Dublin

Euro - UK Pound 0.7748

Euro - UK Pound 0.7748

Euro - US Dollar 1.1790

Euro - CAN Dollar 1.4091

Euro - AUS Dollar 1.4468


Privacy