| 9°C Dublin

Euro - UK Pound 0.7588

Euro - UK Pound 0.7588

Euro - US Dollar 1.1459

Euro - CAN Dollar 1.4150

Euro - AUS Dollar 1.4136


Privacy