| 11.4°C Dublin

Euro - UK Pound 0.7503

Euro - UK Pound 0.7503

Euro - US Dollar 1.1418

Euro - CAN Dollar 1.4346

Euro - AUS Dollar 1.4676


Privacy