| 9°C Dublin

EURO-GBPound£0.7894

EURO-GBPound£0.7894

EURO-US Dollar $1.2657

EURO-CAN Dollar$1.4226

EURO-AUS Dollar$1.4426


Privacy