| 4.5°C Dublin

EURO-GBP Pound £0.7882

EURO-GBP Pound £0.7882

EURO-US Dollar $1.2667

EURO-CAN Dollar $1.419

EURO-AUS Dollar $1.437


Privacy